VARSTVO PRED POŽAROM

Na področju varstva pred požarom izvajamo strokovne naloge skladno z Zakonom o varstvu pred požarom za vse vrste objektov in tehnologij.

Naloge:

  • izdelamo študijo požarne varnosti, zasnovo požarne varnosti, izkaz požarne varnosti;

  • izdelamo oceno požarne ogroženosti;

  • pripravimo požarni red s prilogami;

  • pripravimo požarni načrt;

  • pripravimo načrt evakuacije;

  • izvajamo usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije;

  • izvajamo usposabljanje odgovornih oseb za izvajanje vročih del za vse vrste objektov in tehnologij.