INŽENIRSKE STORITVE

VARSTVO PRED POŽAROM:

Na področju varstva pred požarom izvajamo strokovne naloge v skladu z zakonom o varstvu pred požarom za vse vrste objektov in tehnologij.

 • Izdelamo študijo požarne varnosti, zasnovo požarne varnosti, izkaz požarne varnosti;
 • Oceno požarne ogroženosti;
 • Požarni red s prilogami;
 • Požarni načrt;
 • Načrt evakuacije;
 • Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije;
 • Usposabljanje odgovornih oseb za izvajanje vročih del za vse vrste objektov in tehnologij.

 

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU:

Na področju varnosti in zdravja pri delu izvajamo:

 • Strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu v skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu;
 • Prve in periodične preiskave fizikalnih škodljivosti v delovnem okolju;
 • Prvi in periodični pregledi in preskusi delovne opreme (stroji, naprave, postroji, industrijska dvigalna oprema in naprave …);
 • Strokovne podlage za izjave o varnosti z ocenami tveganja in njihove revizije;
 • Preizkuse ustreznosti ergonomskih razmer pri delu z zaslonsko opremo;
 • Usposabljanje delavcev za varno delo;
 • Svetovanje pri vzpostavljanju sistemov OHSAS18000;
 • Pogodbeno izvajanje vseh strokovnih nalog;

 

Na področju toplotnega udobja in osvetljenosti izvajamo:

 • meritve toplotnega udobja na delovnem mestu – mikroklimatski pogoji dela na osnovi temperature, vlage in hitrosti gibanja zraka;
 • meritve osvetljenosti in svetlosti na delovnem mestu.