TEHNIČNI PREGLEDI SISTEMOV ZA AKTIVNO POŽARNO ZAŠČITO (SAPZ)

Podjetje Pharmreg, d. o. o., je s strani Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) dne 28. 10. 2020 na podlagi 11. člena Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19) pridobilo pooblastilo št: 8450-25/2017-26 – DGZR, na osnovi katerega lahko izvaja preglede in preizkuse sistemov aktivne požarne zaščite (SAPZ).

 

Opravljamo preglede in preizkuse vseh vrst vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite za vse:

  • novovgrajene sisteme APZ;

  • za sisteme po rekonstrukciji, spremembi namembnosti ali vzdrževalnih delih v objektu, če so povezana z že vgrajenim sistemom APZ;

  • sisteme po požaru ali drugi nesreči, če zaradi tega vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite ne izpolnjuje več zahtev iz projektne dokumentacije ali zahtev iz navodil proizvajalca za vgradnjo;

  • razširjene sisteme APZ za del, ki je na novo vgrajen, če deluje samostojno, oziroma za celoten sistem, če razširjeni sistem ne deluje samostojno;

Vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite po Pravilniku o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite so:

  • sistemi za odkrivanje in javljanje požara;

  • sistemi za odkrivanje in javljanje gorljivih plinov ali par v zraku;

  • sistemi za nadzor dima in toplote;

  • gasilni sistemi s tekočim, plinastim ali z drugim gasilom;

  • varnostna razsvetljava;

  • drugi sistemi aktivne požarne zaščite.

Drug sistem aktivne požarne zaščite je sistem, ki se ne razvršča v nobeno od skupin iz drugega do šestega odstavka tega člena, je pa načrtovan in v objekt vgrajen na podlagi tehničnih rešitev, ki se nanašajo na izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom. K drugim sistemom aktivne požarne zaščite sodijo sistemi, kot so avtomatska požarna ali evakuacijska vrata z lastnim sistemom za odkrivanje in javljanje požara, sistem za preprečevanje nastanka požara, ki deluje po principu znižane koncentracije kisika, sistem za rezervno oskrbo z energijo za vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, ki ni njegov sestavni del, ter sistem za preprečevanje požara v transportnih cevovodih in silosih.